Januari-juni 2009
Nedgången i världskonjunkturen har fått stora återverkningar på Sjöfartsverkets ekonomi. Den minskning av avgiftspliktiga godsvolymer som inleddes under fjärde kvartalet 2008 har fortsatt under första halvåret 2009 och uppgår per juni till cirka 16 procent jämfört med föregående år. Samtidigt har antalet lotsningar minskat med cirka 13 procent under samma period. Den minskning i avgiftsintäkter volymnedgången medför är en starkt bidragande orsak till att Sjöfartsverket för helåret 2009 räknar med att rörelseresultatet blir en förlust på 245 mkr. Ytterligare faktorer som påverkar resultatet i negativ riktning är minskade anslag för åtaganden som inte ska belasta handelssjöfarten, kraftigt ökade kostnader för pensionsskulden, samt ökade kostnader för helikopterberedskap. Dessutom har det besvärligare isläget i Bottenviken under vintern medfört ökade kostnader för isbrytningen. Sjöfartsinspektionens övergång till Transportstyrelsen är ytterligare en faktor som har fått negativa konsekvenser för resultatet, som åtminstone inte på kort sikt kan elimineras.

Sammantaget innebär detta att Sjöfartsverket står inför en mycket stor ekonomisk utmaning. Det sedan tidigare pågående effektiviseringsarbetet har intensifierats och ett antal nya projekt har tillkommit i syfte att ytterligare rationalisera verksamheten. Effektiviseringsprogrammet spänner över samtliga verksamheter och målsättningen är att uppnå besparingar i storleksordningen 50 miljoner kr på årsbasis.

Sjöfartsverket